Avvikande metodik kring problembostadsområde

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

Sammanfattning: Syfte Detta arbete tar sin utgångspunkt i det problematiska miljonprogramsområdet Fisksätra och Stena Fastigheters AB arbete för att minska segregation, brottslighet, omflyttning och den höga andelen hushåll med sociala/ekonomiska problem. Detta arbete är viktigt pga. de kostnader, såväl ekonomiska som mänskliga, som omger det. Kostnader som påverkar både bostadsbolag och samhälle. Syftet är att jämföra de litterära idéer och modeller som finns för att göra ett problembostadsområde bättre med Stena Fastigheters empiriska arbete. Finns det skillnader, vari ligger dessa och kan parterna lära sig något utav varandra? Metod För att nå mitt resultat har jag använt mig utav en kvalitativ metod med litteraturstudier, intervjuer och observationer. Resultat & Slutsats Det jag dels funnit är att både litteratur och bostadsbolag beskriver samma faktum som de tycker är viktiga att jobba med. Men det finns också skillnader som främst handlar om att litteraturen är något bristfällig i idéerna om hur man implementerar en förändringsfaktor/modell samt generaliserande och tar inte hänsyn till skillnader i etnicitet. Ur den andra synvinkeln gäller också att bostadsbolaget inte arbetar eller tar hänsyn till vad litteraturen menar är viktiga områden att arbeta med. Det finns också områden som jag påvisar är viktiga men som både bostadsbolag och litteratur missat. Dessa områden är samarbete, kommunikation, förankring av engagemang och kunskap, mediekontakter, intern- och extern marknadsföring, analys och uppföljning samt bättre och effektivare kontakt med andra organisationer. Förslag till fortsatt forskning •Hur ska/kan ett bostadsbolag utnyttja kraften bakom media och PR för att marknadsföra och tvätta bort ett dåligt rykte från ett bostadsområde? En bra början kan vara Grönroos ”Modell över kundupplevd kvalité”. •Hur förändrar och stödjer ledningen organisationen så att den passar det förändringsarbete som sker i bostadsområdet? Synsättet kan exempelvis utgå ifrån böckerna ”Marknadsföring i tjänsteekonomin” och ”Kundnära organisation och serviceutveckling i bostadsföretag”. •Hur optimerar bostadsföretaget samarbetet med andra organisationer samt hur kan de dra nytta av varandra för att skapa synergieffekter? Uppsatsens bidrag Uppsatsen bidrar till att skapa en djupare förståelse angående problematiken kring fastighetslitteraturens oftast stela verklighet, mot den dynamiskt föränderliga empiriska verkligheten. Den belyser skillnader och likheter hur litteratur/företag anser att man ska jobba med ett problembostadsområde, samt att det saknas idéer/arbete i förändringsarbetet. Min förhoppning är självklart också att uppsatsen ska bidra till att såväl företag som andra författare tar till sig mitt arbete, och använder detta som en extra knuff för att lösa problematiken kring problembostadsområden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)