LÄKARSTUDENTERS MOTIVATION TILL ATT BLI LÄKARE : - En kvalita1v studie om läkarstudenters normer och värderingar kring läkarutbildningen och professionen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som motiverar läkarstudenter till att vilja bli läkare. Denna uppsats kommer att diskutera läkarstudenternas motivation till att bedriva läkarstudier, deras idealbild av läkaren, samt hur risk hanteras och bearbetas under läkarutbildningen. Dessa frågor har undersökts genom kvalitativa intervjuer med sammanlagt sju stycken informanter som studerar på läkarprogrammet. Teorier som lyfts fram i studien är social handling, idealbilder, ontologisk trygghet, och expertsystem. Detta angreppssätt är därmed sociologiskt intressant och bidrar med kunskap om varför människor väljer och förhandlar kring innebörden som skapas under läkarprogrammet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)