Vegetationen i Skandinavien under Eem och Weichsel samt fallstuide i submoräna organiska avlagringar från Nybygget, Småland

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Geologiska institutionen

Sammanfattning: I Nybygget, Småland, finns submoräna organiska sediment på ett djup av 4 meter. 14Cdateringar har gett avlagringen en infinit ålder på >57000 år BP. För att bestämma om sedimenten avsatts under den senaste interglacialen (Eem) eller under någon av de tre interstadialerna Brörup (tidig-Weichsel), Odderade (tidig- Weichsel) eller Gärdslöv (mellan-Weichsel) har pollenanalys utförts. Fem prover på olika nivåer analyserades och drygt 500 pollenkorn identifierades i vart prov. Pollensammansättningen är likartad i samtliga prover vilket tyder på att sedimentet är kraftigt omblandat. Fyra av de fem undersökta proverna indikerar avsättning i en sjömiljö. Vegetationen runt denna sjö var öppen och utgjordes till största del av Betula, Pinus, Alnus och Corylus samt Poaceae och Cyperaceae. Pollensammansättningen har jämförts med sammansättningen från andra sydskandinaviska lokaler: Eem (Hollerup, Danmark och Stenberget, Sverige), Brörup (Brörup Hotel Mose, Danmark), Odderade (Odderade, Tyskland) samt Gärdslöv (Gärdslöv, Sverige). Skillnader och likheter föreligger mellan samtliga pollensammansättningar, men de som bäst överrensstämmer med den i Nybygget är de som representerar Eem. Artsammansättningen indikerar en avsättning mot slutet av perioden då klimatet blev kallare. Att sedimenten skulle vara avlagrade under Gärdslöv-interstadialen för 30000 år BP kan uteslutas genom att sedimenten i Nybygget har en 14C-ålder på >57000 år BP. Den höga andelen Alnus och Corylus i Nybygget är något som talar emot en avsättning under Brörup eller Odderade. Avsättning av sedimenten under Brörup motsägs också av att Frangula, Calluna och den för Brörup karaktäristiska arten Picea omorikoides inte har påträffats i Nybygget. Det som också talar emot Odderade är förekomsterna av Calluna, Empetrum och Fraxinus, vilka inte har påträffats i Nybygget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)