Användning av nyckeltal, Key performance indicators, som underlag till resurseffektivisering av produktion

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

Författare: Mattias Mogard; Gustav Von Heijne; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Mattias Mogard

Gustav von Heijne

Sammanfattning

För framgångsrika företag är det essentiellt att ha kontroll över sina resurser. Studien tar upp ett ämne som handlar om att skapa en överblick och en medvetenhet om resurseffektivitet inom ett företags produktion.

Performance measurement är ett tillvägagångssätt för att kvantifiera aktiviteterna inom en produktion. Data struktureras genom nyckeltal, Key performance indicators (KPI:er), till övergriplig och användbar information. ISO 22400 är en uppsättning standardiserade nyckeltal med ändamålet att appliceras på automatiserad produktion. Studiens syfte är hitta vilka av nyckeltalen från ISO 22400 som är lämpliga att använda vid mätningen av en helt automatiserad produktionskedja som tillverkar motorblock. Kedjan är en del av produktionen hos den globala lastbilstillverkaren Scania. Resultatet av studien är en uppsättning nyckeltal som tillhandahåller information om maskinerna och en hel order för produktionskedjan. Detta är värdefull information vid arbetet att effektivisera användningen av företagets resurser. Det utvalda systemet av nyckeltal kan optimeras om det testas i praktiken och modifieras utefter behov. Det nuvarande systemet som Scania använder för att mäta och förbättra sin produktion är mer övergripande än det av standardiserade nyckeltal, som är mer detaljerat. De båda system är därmed bra komplement till varandra.

Nyckelord:

Performance measurement, Key performance indicator, KPI, diskret tillverkning, lean manufacturing

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)