Studium av beläggningar med naturstenshällar i Helsingborg

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Detta examensarbete är gjort i samarbete med Helsingborgs stad och har i syfte att ta reda på förutsättningar att ytterliga säkra beslutsprocessen från projektstart till färdig anläggning av hårdgjorda ytor i urbana miljöer. Som beställare vill man att resultatet av ett projekt blir som förväntat, eftersom det inte alltid blir så finns det anledning att undersöka var det kan bli fel och varför. För att genomföra detta och komma fram till en slutsats innehåller arbetet en bakgrund med information, förklaringar och anvisningar, en undersökning av fyra platser i Helsingborgs kommun, en diskussion samt sammanfattning och slutsats. Arbetet är avgränsat till dessa fyra platser som har beläggningar av naturstenshällar av granit. Undersökningen innehåller granskning av olika handlingar rörande projektet samt en fältstudie där jag själv studerat resultatet av de fyra platserna: 1. Kullagatan Etapp 2 2. Lilla Torggatan 3. Carl Krooks gata/Bollbrogatan 4. Kullagatan Etapp1 De handlingarna som granskades var förfrågningsunderlag och slutbesiktningsprotokoll. Genom att jämföra föreskrifterna i projektet med anvisningar som tas upp i bakgrunden kunde jag konstatera om förbättringar i projektets allmänna föreskrifter var av behov. I fältundersökningen visade det sig finnas fel i resultatet på fler av platserna i både större och mindre utsträckning. Genom fältstudien kunde jag ge en bedömning om utförande har följt föreskrifter men även om det fanns problem i nuläget och vilka. Efter undersökningen framgick det att det kunde vara flera olika orsaker till de problem jag fann på plats och därmed olika parter som kunde vara ansvariga. Det fanns olika möjligheter och arbetet går inte ut på att peka ut någon, det har i syfte att ge möjliga förslag till förbättringar och därför ligger fokus på detta i slutsatsen. Ett antal olika återkommande problem i beläggningarna kunde urskiljas och jag kom fram till fem möjliga orsaker för dessa innefattande prioritering, projektering, utförande och underhållning/skötsel. 1. Prioritering av värmeslingor före god överbyggnad 2. Projekteringsproblem t. ex gällande motstöd och värmeslingor 3. Dålig packning av bärlager, särskilt vid omgestaltning på befintlig överbyggnad 4. Saknad av distanser i fogarna 5. Ofyllda fogar i beläggningen Förbättringsförslag i korta drag: 1. Prioritera alltid god överbyggnad 2. Ställ mer tydliga krav till projektören gällande funktion under rådande omständigheter 3. Begär egenkontroll av entreprenören och/eller kontroll genom extern kontrollant. Understryk och förtydliga kraven på packning samt jämnhet av bärlager i förfrågningsunderlaget 4. Precisera förekommandet av distanser i förfrågningsunderlaget, eventuellt begär fler där man misstänker svagare punkter i konstruktionen 5. Förbättra struktur och etablera rutin kring skötselbestämmelser

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)