En jämförande studie av luftkvalitet ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg före och efter konvertering från dieselelektrisk drift till batteridrift

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Syftet med arbetet har varit att undersöka hur arbetsmiljön och innemiljön med avseende på luftkvalitet har förändrats ombord fartyget M/S Aurora af Helsingborg efter konvertering från dieselelektrisk- till batteridrift. Resultatet har sedan jämförts med Arbetsmiljöverkets hygieniska gränsvärden, WHOs riktlinjer och tidigare mätning på Aurora som utfördes 2014, innan konverteringen till batteridrift. Då bestod framdrivningen av fyra Wärtsilä-Vasa 6R32E dieselmotorer som körde på miljödiesel. Under sju dagar i mars 2019, från nionde till sextonde, har mätdata samlats in på fartyget Aurora genom olika passiva provtagare för: Polycykliska aromatiska kolväten (PAH), lättflyktiga organiska ämnen (TVOC), temperatur, relativ luftfuktighet, partiklar, SO2 och NO2. Resultaten av mätvärdena visade att det är bra Luftkvalitet ombord på fartyget och att innemiljön blivit bättre sedan konverteringen. Alla uppmätta halter låg långt under de hygieniska gränsvärdena som Arbetsmiljöverket tagit fram. Nivåerna låg även under riktlinjerna bortsett från TVOC i separatorrummet där halterna är betydligt högre än riktvärdet. Arbetsuppgifterna ombord Aurora har förändrats till det bättre sedan konverteringen med bland annat mindre hantering av oljeprodukter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)