Företagande inom trädgårdsdesign : viktiga komponenter för att lyckas

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Utbildningen Trädgårdsingenjör med designinriktning innefattar kurser som företagsekonomi och marknadsföring vilket kan uppmuntra studenter till att starta eget företag. Att bli egenföretagare kanske är rätt väg att gå men vi frågar oss om utbildningen ger tillräckligt med kompetens för att våga ta det steget. Följande kandidatuppsats ger en inblick i hur verkligheten ser ut för företagare inom trädgårdsdesign. Syftet är att undersöka om det finns några specifika komponenter som behövs för att starta och driva ett företag inom trädgårdsdesign. Uppsatsen ska vidare försöka konstatera vilka av dessa komponenter som är viktigast. Frågeställningen i denna uppsats lyder: Vilka är de viktigaste komponenterna för att starta och driva ett företag inom trädgårdsdesign? Kandidatuppsatsen innefattar en litteraturstudie där befintlig forskning presenteras. Här beskrivs delar som att välja företagsform och vad det innebär att driva ett tjänsteföretag. Därefter nämns viktiga delar i affärsplanen som bland annat berör marknadsföring, marknad, profilering och prissättning. Litteraturstudien avslutas med att förklara vad som gör ett företag inom trädgårdsdesign unikt men också vikten av personliga egenskaper. Denna del följs av kvalitativa intervjuer vars syfte är att bidra med en verklighetsuppfattning. Fyra stycken företag som är verksamma inom trädgårdsdesign har intervjuats för att sedan jämföras med litteraturen. Den avslutande diskussionen behandlar hur väl dessa överensstämmer. Det visar sig att de intervjuade företagen inte i samma utsträckning tillämpar de delar som litteraturen beskriver och föreslår. Endast i något fall har de intervjuade företagen skrivit ner dokument som kan liknas vid en affärsplan. De intervjuade företagen har dock på olika sätt berört delar ur en affärsplan utan att egentligen ha tänkt på det. Trots avsaknaden av en nerskriven affärsplan så har de intervjuade i detta arbete lyckats med sina företag vilket gör att vi kan ifrågasätta behovet av en sådan. Marknadsföring, profilering, marknadsundersökning och prissättning står sig ändå som viktiga komponenter för att lyckas som företagare inom branschen. Ännu en komponent är kunskapen om vad det innebär att sälja tjänster och då mer specifikt designtjänster. Slutligen belyses personliga kompetenser som minst lika viktiga komponenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)