En kvalitativ studie om hur ungdomar med diagnosen Asperger syndrom samt föräldrar upplever och uppfattar skolsituationen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Författare: Maria Rubio Tommasin; [2015]

Nyckelord: Aspergers syndrom; erfarenhet; skola; upplevelse;

Sammanfattning:

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur ungdomar med diagnos Aspergers

syndrom uppfattar och upplever sin skolsituation samt även föräldrarnas erfarenheter och upplevelser

om att ha ett barn med Asperger syndrom och dess skolsituation.

De frågeställningar jag utgått ifrån har varit: Vilka uppfattningar och upplevelser har ungdomar

av att vara en elev med Aspergers syndrom? Vilka uppfattningar och upplevelser har föräldrar

av att ha ett barn med Aspergers syndrom? Hur menar ungdomar och föräldrar att skolsituationen

såg ut innan respektive efter att diagnosen Aspergers syndrom fastställts?

I studien använder jag mig av en kvalitativ ansats. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide

intervjuades sju ungdomar, tre flickor i åldrarna 15-20, fyra pojkar i åldrarna 13-20,

samt elva föräldrar. Slutligen gjordes en kvalitativ innehållsanalys på det transkriberade intervjumaterialet,

vilket innebar att de meningsbärande enheter som motsvarade syftet togs fram.

Därefter kondenserades, kodades och kategoriserades materialet. De kategorier som skapades

i ungdoms perspektiv var: Skola, Stigmatisering, Upplevelse och uppfattningar gällande

Aspergers syndrom och Stödet i skolan. Föräldrarnas kategorier var: Skola, Stigmatisering,

Ny kunskap, Coping och Föräldrastrid för barnens rättighet. Utifrån dessa teman kan slutsatsen

dras att ungdomar och föräldrar visar en stor besvikelse inför skolan. Framförallt handlar

det om pedagogernas stöd och förståelse, som har långt ifrån tillräcklig med kunskap om vad

det innebär att ha Aspergers syndrom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)