An affordance based framework for information systems evaluation and redesign : A conceptual tool for development of user friendly systems

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning:

Bakgrund Affordanser är ett kraftfullt verktyg för utvärdering och redesign av artefakter, mer specifikt informationssystem. Affordanser innefattar att identifiera vilka handlingsmöjligheter som informationssystem tillhandahåller för användarna. Dock är affordanskonceptet som sådant brett och i dagsläget finns det endas t begränsade affordansbaserade ramverk att tillämpa för design av informationssystem. Där med finns det ett behov att utveckla ett ramverk som specificerar affordanskonceptet för att kunna utvärdera och redesign a informations system. Ramverket bör samtidigt vara brett för att täcka upp för alla potentiella handlingsmöjligheter.

Syfte Syftet med studien är att utforma ett affordansbaserat ramverk för utvärdering och redesign av informationssystem, som sedan testas genom en fall studie.

Metod Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi tillsammans med ett konstruktivistiskt perspektiv och en deduktiv ansats. Datainsamlingsmetoder innefattar intervjuer, observationer, samt loggbok. Metoden innefattas också av välgrundad metodutveckling samt en kriteriebaserad utvärderingsstrategi.

Teori Teorikapitlet bygger på litteraturstudier av informationssystem, designvetenskap och affordanser.

Resultat Det slutgiltiga resultatet bekräftar att affordanser är ett värdefullt verktyg vid utvärdering och redesign av informationssystem. Ramverket som sådant visade sig vara brett vilket resulterade i ett mer specificerat ramverk med riktlinjer för framtida studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)