Multinationella företag i en snabbföränderlig värld : En kvalitativ fallstudie om hur internationaliserad HR funktionen är i förhållande till struktur, strategi och kultur

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Globaliseringen har föranlett en ökning av multinationella företag. De multinationella företagen har genom olika internationaliseringsstrategier fått en framstående roll som starka aktörer på det globala planet. Internationaliseringsstrategierna ses som nödvändiga för att bibehålla konkurrenskraftighet i en föränderlig värld. Dock ses en avsaknad av HR funktionens integrering i förhållande till multinationella företags internationalisering i teorin. Syfte: Att beskriva till vilken grad HR funktionen i multinationella företag är internationaliserad i förhållande till struktur, strategi och kultur. Metod: Studien tillämpar en induktiv ansatsmetod med inslag av deduktion, deduktionen representeras genom en inramning av syftet som gjorts för att skapa en viss förförståelse. Studien är en fallstudie av kvalitativ karaktär. I studien har empirin samlats in genom tre datainsamlingsmetoder: semistrukturerad intervju, dokumentundersökning samt skriftlig strukturerad intervju. Empirin har vidare tillsammans analyserats genom en tematisk analys. Den tematiska analysen genererade tre huvudteman: Moderlandets påverkan i multinationella företag, Lokala anpassningar i en internationell kontext och Globala utmaningar i en föränderlig värld. Respektive huvudtema innehåller tre underteman, som förankrades i relevant teori. Studien präglas av konstruktionism och ett tolkande förhållningsätt. Slutsats: HR funktionen i multinationella företag är till viss grad internationaliserad i förhållande till struktur, strategi och kultur. Vidare ges en beskrivning i form av en slutgiltig modell som visar faktorer som främjar och hämmar graden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)