Information om språkvalet Vilken information anser lärare att blivande språkvalselever behöver för att kunna göra ett välgrundat val av språk?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Cecilia Blomvik; [2015-07-29]

Nyckelord: Moderna språk; Språkval;

Sammanfattning: SyfteSyftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i moderna språk går till väga när de informerar eleverna inför valet av språk, samt vilken ytterligare information de anser att eleverna kan behöva för att göra ett välgrundat val.MetodUndersökningsmetoden i detta arbete är kvalitativa intervjuer. Respondenter är fyra lärare i moderna språk, som arbetar på fyra olika grundskolor, varav två kommunala skolor och två friskolor. ResultatUndersökningen visar att valet av modernt språk som eleverna gör i grundskolan främst influeras av sociala faktorer, såsom påverkan från människor i elevernas omgivning. Även möjligheter och önskemål att resa till målspråksländerna har ett stort inflytande över beslutet. Lärarna i undersökningen är alla överens om att det är viktigt att eleverna får likvärdig information och de anser också att det är viktigt att eleverna får höra och prova att använda de olika språken under informationsstunden. Vilken information föräldrarna får varierar kraftigt från en skola till en annan och vilka källor till information om språkvalet som används (till exempel från Skolverket och Utbildningsradion) varierar också stort mellan skolorna. Tre av de fyra respondenterna skulle vilja nå föräldrarna mer än de gör i dagsläget. Tre av dem anser också att eleverna skulle vinna på att få möjlighet att prova-på språken under en lite längre period innan de väljer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)