Kvinnors behov av stöd från barnmorskan för att uppleva hälsa postpartum och underlätta övergången till föräldraskap

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Kvinnor kan bli påverkade i sin hälsa postpartum. Hälsan hos kvinnorna kan påverkas av orealistiska förväntningar på tiden postpartum, det sociala stödet, amningsrelaterade besvär och brist på kunskap. Barnmorskan har en viktig roll i att främja kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa där det ingår att stödja kvinnor i övergången till föräldraskapet för att på så sätt främja förutsättningarna att uppleva hälsa postpartum. Syftet med studien var därför att beskriva kvinnors behov av stöd från barnmorskan för att uppleva hälsa postpartum och underlätta övergången till föräldraskap. En integrativ litteraturstudie har genomförts och resulterade i tre huvudteman och åtta subteman. Det framkom att kvinnor behöver mer individanpassat stöd och förväntar sig ett icke dömande bemötande där partnern inkluderas i stödet under graviditet, förlossning och postpartum. För att kvinnorna ska vara mer förberedda och få mer realistiska förväntningar på tiden postpartum behövs mer informativt stöd från barnmorskan. Förslag på andra stödåtgärder är bland annat hembesök, telefonrådgivning och en drop-in-central/öppen barnmorskemottagning. I diskussionen ges det bland annat förslag på hur ett tätare samarbete mellan barnmorskor och barnavårdscentralerna hade kunnat bidra till bättre förberedelse inför föräldraskapet och stärka kontinuiteten i vårdkedjan för kvinnan och familjen. Stöd från barnmorskan inför och under postpartumperioden kan främja hälsa och bidrar därmed till en mer hållbar utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)