Byggnadsinformationsmodeller inom infrastruktur : En studie om hinder och möjligheter för ökad implementering av BIM

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Författare: Ellen Palage; [2019]

Nyckelord: BIM; anläggningsmodeller; samordningsmodeller; CAD; 3D;

Sammanfattning: Samhället är under ständig digitalisering där ny teknik utvecklas och effektiviseras dagligen. Detta gör det möjligt att använda teknik på ett annat sätt än tidigare möjligt, inte minst inom byggindustrin. Det traditionella arbetssättet med 2D-ritningar har utvecklats till 3D-modeller och begreppet BIM (byggnadsinformationsmodeller) har sakta börjat etablera sig inom den svenska anläggningsbranschen. Definitionen av BIM är dock fortfarande svårdefinierad och det finns många olika åsikter om vad akronymen egentligen innebär. BIM är ett arbetssätt som bygger på virtuell projektering med ett konstant informationsflöde mellan olika parter i ett projekt. För att uppnå effektiv kommunikation används en 3D-modell där all information samlas och uppdateras av projektets konsulter allt eftersom projektet fortgår. Detta medför att alla parter har tillgång till korrekt information vid rätt tid. Företaget har arbetat med BIM i några år nu och har sett stora fördelar där huvudfokus i dagsläget ligger på stora multidisciplinära projekt där flera olika teknikområden ska arbeta tillsammans. Inom företaget används BIM främst inom projekteringsfasen där de största användningsområdena är samordning, visualisering och kalkylering. Vid ett effektivt användande av BIM kan man både spara tid och pengar. Trots att BIM har många fördelar går implementeringen sakta framåt. Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter det finns för en ökad implementering av BIM i anläggningsprojekt. Studien har genomförts som en kvalitativ forskningsstudie där information från en litteraturstudie har analyserat och jämförts med information från en intervjustudie. Intervjustudien har genomförts med olika konsulter på företaget med mål att kartlägga deras syn på BIM och hur en ökad implementeringen skulle kunna ske. Studien visar att bilden av BIM har förändrats från 3D-modeller till ett helt nytt arbetssätt där de främsta användningsområdena anses vara informationsutbyte, kommunikation, samordning, visualisering, kollisionskontroller, beräkning av mänger och kalkyler. Trots många fördelar med BIM finns det även en osäkerhet kring en ökad implementering. Ett av hindren är att beställarna i dagsläget inte efterfrågar BIM i alla anläggningsprojekt och det blir då företagets egna beslut att genomföra BIM samt göra det lönsamt. I dagsläget är inte BIM nog effektiviserat för att användas i alla projekt, men vid en ordentlig satsning av företaget med nya standardiseringar och mallar kan arbetssättet bli lönsamt i större utsträckning då BIM har visat på stora fördelar.    Slutsatsen från studien är att BIM är ett paradigmskifte och framtidens arbetssätt. För att företaget ska kunna konkurrera om alla projekt på marknaden framöver krävs det att företaget ständigt utvecklas. Som man brukar uttrycka det: den som slutar utvecklas kommer tillslut att bli omsprungen.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)