Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården : Litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar ständigt i världen. Unga som äldre människor drabbas och det ökade trycket inom primärvården är ett faktum. Akutsjukvården drabbas i stor uträckning då primärvården inte har resurser för att hjälpa personer med psykisk ohälsa i den omfattning som krävs. Sjuksköterskor inom vården möter patienter med olika sjukdomar och diagnoser. I nuläget är det inte ovanligt att en sjuksköterska vårdar patienter med psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, trots att sjuksköterskan inte har någon vidareutbildning inom psykiatri. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården. Metod: Denna litteraturstudie är av deskriptiv design och grundad på 12 vetenskapliga artiklar. Samtliga vetenskapliga artiklar har noggrant studerats med hjälp av relevans- och kvalitetsmallar. Databaser som använts för att finna de vetenskapliga artiklarna är PubMed och CINAHL genom Högskolan i Gävle. Resultat: I resultatet framkom 6 olika huvudteman, dessa var: upplevelse av tidsbrist inom akutsjukvården, upplevelse av brist på utbildning om psykisk ohälsa och vad det leder till, upplevelse av att miljön inom akutsjukvården påverkar vården, upplevelse av triageringssvårigheter av patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården, upplevelse av känslor inom akutsjukvården och upplevelse av brist på hjälp från andra vårdenheter. Alla dessa upplevelser påverkade vården av patienten med psykisk ohälsa. Diskussion: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom akutsjukvården var utmanande och svår. De upplevde både tidsbrist och kunskapsbrist vilket försvårade möjligheterna till att ge likvärdig och god vård till patienter med psykisk ohälsa. Det är därför viktigt med fortlöpande utbildning för sjuksköterskor så att den psykiska ohälsan kan få ett större fokus inom akutsjukvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)