Effekten av farmaceutiska läkemedelsgenomgångar hos multimedicinerade äldre patienter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Författare: Karin Emrin; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sveriges befolkning blir allt äldre och med ökande ålder ökar riskerna för att drabbas av sjukdomar som kräver behandling. Fysiologiska förändringar och multimedicinering ökar riskerna för läkemedelsrelaterade problem. Med hjälp av läkemedelsgenomgångar kan läkemedelsrelaterade problem upptäckas, åtgärdas och förebyggas vilket ökar säkerheten och kvalitén i läkemedelsbehandlingen. Inom vården genomförs läkemedelsgenomgångarna främst av läkare. Dock kan farmaceutens expertis i vårdteamet ge ytterligare fördelar med avseende på lägre läkemedelskostnader och bättre livskvalité hos patienterna. Syftet med arbetet var att undersöka effekterna av farmaceutiska läkemedelsgenomgångar på multi-medicinerade äldre patienter. Arbetet var en litteraturstudie där totalt fem studier från databasen PubMed granskades. Tre av studierna genomförde farmaceutiska läkemedels-genomgångar på äldre multimedicinerade patienter på apotek medan två av studierna genomförde dem inom primärvården. Läkemedelsgenomgångarna resulterade i 1,2 till 4,1 funna läkemedelsrelaterade problem/patient. De vanligaste problemen var ’överbehandling’, ’bristande följsamhet’, ’utgången indikation’, ’onödig medicinering’ och ’läkemedels-biverkningar’. Den vanligaste interventionen farmaceuten föreslog i studierna var att stoppa behandlingen. Genomförda interventioner rapporterades i fyra av studierna med varierande genomförandegrad, från 3,9% till 56%. I två av studierna redovisades en minskning av läkemedelsrelaterade problem hos patienterna, från 4,1 till 3,3 läkemedelsrelaterade problem/patient och från 1,7 till 1,3 läkemedelsrelaterade problem/patient. Analyserna av studierna visar att farmaceutiska läkemedelsgenomgångar på apotek och inom öppenvård kan reducera antalet läkemedelsrelaterade problem. Alla studier visade inte resultat på antalet läkemedelsrelaterade problem/patient efter farmaceutens föreslagna intervention. Dock kan resultaten från genomförda interventioner ändå tyda på att farmaceutiska läkemedels-genomgångar har en effekt för multimedicinerade patienter. Det krävs mer kunskap i hur äldre patienter ska behandlas samt ett bra samarbete mellan vården och apoteken för att de läkemedelsrelaterade problem ska bli färre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)