Sökning: "Varumärkesarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet Varumärkesarbete.

 1. 1. Varumärket Helsingborg - en kvalitativ studie om invånardeltagande i staden för dig som vill något

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnéa Ivarsson; Sara Schölander; [2020]
  Nyckelord :Place brand; city brand; participatory place brand; democracy; brand communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract This study aims to examine how Helsingborg City handles the balance between creating a strong city brand and at the same time being responsive, listen to and involve the city’s residents. The empirical material in this study consists of five semi-structured interviews with people who are involved in the communicative and brand building work at the city of Helsingborg, as well as three strategy documents related to the brand of Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Ett varumärke för halva Sveriges sjukvård : En kvalitativ fallstudie av Region Västerbottens rekryteringskommunikation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Matilda Frölin; Victoria Ullsten; [2020]
  Nyckelord :recruitment communication; reception; decoding; branding in public sector; place branding; employer branding; healthcare; rekryteringskommunikation; avkodning; varumärkesarbete i offentlig sektor; platsvarumärke; arbetsgivarvarumärke; sjukvård;

  Sammanfattning : The lack of highly educated medical personnel is increasing in small municipalities which therefore makes it interesting to investigate how Region Västerbotten takes into account that they have three hospitals in different municipalities to recruit for. The purpose of this study was to understand how the region communicate in their recruitment communication together with how this communication is decoded by nursing students and medical students. LÄS MER

 3. 3. Med sikte på att attrahera kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alice Karlsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; översättningsteori; arbetsgivarvarumärke; offentlig sektor; kommun; varumärkesarbete; marknadsföring; översättningsregler; kontextualisering; idé;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur idén om att kommunicera strategiskt kring arbetsgivarvarumärket har översatts i kommunen, enligt de respondenter som intervjuatsTeori: ÖversättningsteoriMetod: Kvalitativa djupintervjuerMaterial: Sju stycken djupintervjuer med medarbetare från olika kommunikations- och HR- avdelningar i kommunenResultat: Respondenterna upplever det som självklart för kommunen att arbeta med strategisk kommunikation kring arbetsgivarvarumärket. De menar att kommunen behöver synas och kommunicera vad de kan erbjuda för att attrahera kompetens och uppnå deras övergripande samhällsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. "Det här är ingen slogan" - En analys av svenska kommuners översättning av varumärke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nellie Bäckman; [2019-02-07]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; varumärke; kommuner; offentlig sektor; översättning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur de svenska kommunerna, enligt dem själva, har översatt konceptet varumärke.Teori: Översättningsteori, varumärke, reputation management, regler för översättning (Røvik), diskursanalys inom social practice theory (van Leeuwen). LÄS MER

 5. 5. Employer branding, den enda vägen till framgång? : En kvalitativ studie om Karlstads kommuns employer branding

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Frida Brundin; Linda Kanavina; [2019]
  Nyckelord :employer branding; identity; identification; profession; employer branding; identitet; identifikation; yrkesroll; yrkeskår;

  Sammanfattning : Employer branding är något som idag kan ses som en självklarhet för många arbetsgivare. De anställda ska identifiera sig med arbetsplatsens varumärke och representera det på sådant sätt som arbetsgivaren önskar. Det krävs dock en hel del förberedning och hårt arbete för att detta ska nå ut till de anställda. LÄS MER