Internt varumärkesarbete : En kvalitativ studie av ledningens varumärkesarbete i ett franchisebolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: För att bygga ett starkt varumärke krävs det att det interna varumärket genomsyrar hela organisationen. För att lyckas med detta måste företagen arbeta med sitt interna varumärke vilket innebär att de skall behandla sina medarbetare som sina interna kunder. Det krävs att företagen arbetar med sin organisationskultur och vision för att säkerhetsställa att medlemmarna i organisationen har en enhetlig uppfattning. För att lyckas med detta krävs det även att organisationen har en väl fungerande intern kommunikation. Tidigare studier belyser att det är viktigt för företag att arbeta med sitt interna varumärke, däremot finns det brist på tidigare forskning kring området franchisebolag och hur ledningen arbetar med det interna varumärket. Dessutom finns det väldigt lite forskning kring hur medarbetarna uppfattar det interna varumärket och hur det leder till engagemang. Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ledningen arbetar med det interna varumärket i ett franchisebolag samt hur detta uppfattas av medarbetarna. Metod: Studien utgår från en deduktiv ansats och genom en kvalitativ forskningsstrategi genomfördes totalt nio semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare inom organisationen. Det insamlade empiriska materialet analyserades med hjälp av en tematisk analys.  Slutsatser: Studien visar att franchisebolaget inte har en uttalad strategi för det interna varumärket. Trots detta har företaget lyckats att skapa en enhetlig syn på företagsvarumärket genom en organisationskultur och vision som medlemmarna kan identifiera sig med. Ytterligare en slutsats är att organisationskulturen och visionen har en direkt påverkan på medarbetarnas engagemang som uttrycks genom begrepp som gemenskap, tillit och öppenhet. Dessutom kan den interna kommunikationen ses som ett nyckelverktyg för franchisebolaget och deras framgång för att engagera medarbetarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)