Kvinnors upplevelser av återhämtning från en ätstörning ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Ätstörningar blir allt vanligare i samhället och drabbar främst unga kvinnor. Två av de vanligaste ätstörningsdiagnoserna är Anorexia Nervosa och Bulimia Nervosa, i båda fallen är orsakerna okända. Återhämtningen från en ätstörning kan vara en svår utmaning på grund av sjukdomens komplexitet som kan ha en negativ påverkan på det dagliga livet. Arbetsterapi kan främja återhämtningen vid ätstörning till exempel genom att tillgängliggöra meningsfulla aktiviteter. Genom att utgå från den arbetsterapeutiska teoretiska modellen Model of Human Occupation (MOHO) underlättar det för arbetsterapeuten att få en helhetsbild av människan även i komplexa sjukdomstillstånd. Syftet var att ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv beskriva återhämtningsprocessen hos kvinnor som levt med någon form av ätstörning. Metod: En litteraturstudie för att sammanställa resultaten från tidigare forskning. Samtliga artiklar som valdes var kvalitativa och grundar sig på kvinnors upplevelser. De databaser som användes var Cinahl with full text och PsychInfo. Artiklarna analyserades utifrån Fribergs analysprocess i fem steg. Analysen gjordes deduktivt med förutbestämda teman utifrån MOHO med målet att identifiera olika upplevelser i återhämtningsprocessen. Huvudresultatet: Resultatet utgick från MOHO’s centrala begrepp: vanebildning, miljö, viljekraft och utförandekapacitet. Kvinnorna som befinner sig i eller har befunnit sig i återhämtningsprocessen upplevde att vanor, strategier och omgivningen är betydelsefull för tillfrisknandet. Slutsats: Återhämtningsprocessen av en ätstörning kan beskrivas ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv utifrån MOHO. Vidare forskning inom arbetsterapi kan vara hur arbetsterapeutiska insatser kan tillämpas i återhämtningsprocessen av ätstörning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)