"Jag skulle vilja påstå att det är väldigt personberoende" - En kvalitativ undersökning om fackets delaktighet vid en chefsrekrytering

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Författare: Jesper Stien; Hugo Gejervall; [2020]

Nyckelord: Chefsrekrytering; Facket;

Sammanfattning: Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap om hur fackets roll/påverkan ser ut vid en chefsrekrytering i en privat verksamhet utifrån ett arbetsgivarperspektiv samt om det finns en problematik eller nytta med fackets delaktighet i en chefsrekrytering. Då den övervägande delen av den svenska arbetsmarknaden grundar sig i förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är det intressant att undersöka fackets påverkan i en chefsrekrytering. Förhållandet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer är av betydelse för att de har en central roll på den svenska arbetsmarknaden. Undersökningen belyser endast arbetsgivarens perspektiv på fackets delaktighet vid en chefsrekrytering, men vi anser även att fackliga organisationer kan finna värde i de resultat som undersökningen presenterar. Den teoretiska referensramen ligger till grund för undersökningens insamling av kvalitativ data. Det empiriska materialet har samlats in genom sex stycken kvalitativa intervjuer med anställda inom ett av Sveriges största bolag. Undersökningen har genomförts i samarbete med det berörda svenska bolaget. Resultatet visar på att fackets roll/påverkan inte är av stor betydelse i en chefsrekrytering. Undersökningen visar också att det finns en problematik och en nytta med fackets delaktighet vid en chefsrekrytering. Problematiken med fackets delaktighet i en chefsrekrytering är att deras involvering är väldigt tidskrävande. Samtidigt är nyttan att de bidrar med ett medarbetarperspektiv. Vidare har undersökningen åskådliggjort att den generella inställningen till facket skiljer sig beroende på vilken geografisk region respondenterna tillhör. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)