Molnbaserade IP-kameror : En intervjustudie om användaråtgärder för att upprätthålla den personliga integriteten

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

Författare: Martin Lormark; Rahim Salem; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Molnbaserade IP-kameror har blivit alltmer förekommande och enklare att installera i hemmet som en säkerhetsåtgärd. Tidigare forskning har fokuserat på övervakning i publika miljöer och betydligt mindre i privata miljöer. Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka åtgärder som användare av molnbaserade IP-kameror vidtar för att bevara den personliga integriteten efter att ha installerat tekniken i sina hem. En kvalitativ intervjustudie genomfördes där tio respondenter svarade på frågor kring riskmedvetenhet, personlig integritet och molnbaserade IP-kameror. Den insamlade data analyserades sedan genom en tematisk analys. Resultatet från intervjustudien visade att användare har en bristande riskmedvetenhet gällande molnbaserade IP-kameror. Resultatet påvisar även att otillräckliga användaråtgärder genomförs, att det finns en generell kunskapsbrist kring tekniken och att det även finns starka samband mellan teknikintresse och vidtagna användaråtgärder. Exempel på rekommendationer som presenteras för denna studie är att kontinuerligt byta lösenord till IP-kameran och att tillverkarna underlättar användarvillkoren för användare.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)