Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Att arbeta med suicidala patienter är både professionellt och känslomässigt krävande. Patienter som suiciderar är en tragisk händelse för alla inblandade och sätter känslomässiga spår i behandlaren. Att förutse suicid genom suicidriskbedömningar är svårt. Behandlaren behöver likväl kontinuerligt värdera suicidrisk, förebygga att patienter inte suiciderar, hantera sin egen oro och samtidigt försöka leda patienten ut ur suicidaliteten och tillbaka till livet. Större delen av tidigare forskning på sjuksköterskors upplevelser av detta arbete är gjort inom en slutenvårdskontext. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård. Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats. Datainsamling genom semistrukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor yrkesverksamma i psykiatrisk affektiv öppenvård. Intervjuerna analyserades sedan med innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna strävade efter att skapa trygghet, både för patienten och för sig själva. Genom ett respektfullt och empatiskt engagemang skapade de förutsättningar för en god vårdrelation och ett öppet samtal där patienten kunde våga dela med sig av sin berättelse. Sjuksköterskorna kunde främja säkerhet genom suicidriskbedömningar, flexibilitet i vårdkontakten och genom att hjälpa patienten bygga ett skyddande nätverk. De strävade efter att stärka det friska hos patienterna, samt att inge hopp. Arbetet med att vårda suicidala patienter påverkade sjuksköterskorna på ett personligt plan. Teamarbete, handledning, delade bedömningar, samt dokumentation framkom som viktiga för att hantera denna påverkan. Slutsats: Att arbeta med suicidala patienter är komplext och krävande. Sjuksköterskorna strävade efter att skapa trygghet både för sig själva och för patienter, samt eventuella anhöriga. Ett empatiskt och transparent bemötande uppgavs vara av central betydelse för att skapa ett öppet samtal där patienten vågar dela med sig av sina upplevelser. Sjuksköterskor är i behov av kontinuerligt formellt och informellt stöd på arbetsplatsen. Teamet fyller en viktig funktion i detta stöd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)