Förstudie om generatorer förpneumatiska handverktyg

Detta är en Master-uppsats från KTH/Mekatronik

Författare: Jessica Fröjel; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

SammanfattningI detta examensarbete har möjligheten att implementera en generator för att driva viss inbyggd elektronik i ett pneumatiskt handverktyg undersökts. Bakgrunden till denna uppgift, att få elektricitet i ett handverktyg, är att man vill slippa otympliga sladdar samt spara pengar. Uppdraget bestod i att undersöka hur detta kunde lösas, både mekaniskt och elektriskt, samt ta fram en prototyp på den bästa lösningen och utvärdera denna gentemot de krav som sattes upp.Resultatet av denna studie blev ett koncept där elektricitet bildas genom att en turbin med en generator placeras mellan ingående och utgående luft i handverktyget. Generatorn består av en borstlös ytterrotor DC motor där rotorn placeras inuti turbinhjulet och statorn sitter fast på turbinens utlopp vilket gör att elektricitet bildas när turbinhjulet snurrar. För att inte denna lösning ska ligga och dra luft i onödan byggdes även en ventil in i systemet.En analys på prototypen visade att den ventil som användes inte var tillräckligt effektiv. Anlysen visade även att effekt förlorades i och med att turbinen aldrig kunde optimeras exakt för generatorn som användes, då denna inte kunde testas ordentligt. Med smärre förändringar kommer det dock i framtiden att gå att få ut den effekt som krävs för att driva kretskortet på verktyget.Det som visas i denna rapport är en fungerande lösning på hur man ska kunna få el genom att utnyttja tryckluften i ett pneumatiskt handverktyg. Denna lösning är dock bara en prototyp och kommer att behöva mer fortsatt arbete innan den kan implementeras och säljas i produkter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)