Marknadsföring som räddar liv : En studie om emotionell marknadsföring inom välgörenhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad

Författare: Susanna Ekvall Stranne; Lina Wennberg; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I dagens samhälle finns det många välgörenhetsorganisationer som efterfrågar donationer till olika ändamål. Vanligtvis erhåller konsumenten ingen fysisk produkt vid donationer och därför är det väsentligt att välgörenhetsorganisationers marknadsföring påverkar konsumenterna emotionellt för att få dem att donera pengar. I studien diskuteras hur känslor väcker uppmärksamhet och påverkar åskådarna till ett köpbeslut samt att det finns en del svårigheter med att tillfredsställa alla konsumenters känslor. Det huvudsakliga målet med visuell kommunikation är att leda åskådaren till någon form av handling.  Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur och varför välgörenhetsorganisationer använder sig av emotionell marknadsföring för att samla in donationer. Studien genomfördes med en deduktiv ansats genom att grunda sig i teorier inom emotionell marknadsföring, marknadskommunikation och varumärkespositionering. För att besvara frågeställningen har men multipel fallstudie gjorts där författarna har genomfört kvalitativa intervjuer med tre respondenter som arbetar på marknadsavdelningen hos tre olika svenska välgörenhetsorganisationer. Organisationerna som uppsatsen berör är Rädda Barnen, WWF och Barncancerfonden. Författarna har också triangulerat datan genom observationer av organisationernas reklamfilmer.  Denna studie kan dra slutsatsen att emotionell marknadsföring fungerar bra vid insamling av donationer men att det i vissa avseende kan vara fördelaktigt att stärka det emotionella budskapet med rationella aspekter. De vanligaste tillvägagångssätten som används för att förmedla känslor genom reklam är storytelling och musik. Emotionell marknadsföring handlar också om att bygga relationer till sina givare för att skapa varumärkeslojalitet och få givare att regelbundet skänka pengar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)