Att arbeta för en inkluderande förskola : Vilket stöd kan specialpedagoger erbjuda förskollärare?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers uppfattning kring inkludering i förskolan, och vilket stöd de kan erbjuda förskolläraren. För att samla in data gjordes kvalitativa intervjuer med fyra specialpedagoger i olika kommuner. Den teorianknytning som använts för att analysera resultatet är den sociokulturella teorin, där vi tar stöd i socialt samspel, verksamhet och verktyg. Resultatet visar att specialpedagogerna kan uppfatta inkluderingsbegreppet som svårt och komplext. Trots detta så visar resultatet också att det finns en samsyn på inkludering, att alla barn ska känna tillhörighet i ett socialt sammanhang. Informanterna talar om vikten av det sociala samspelet. Vidare beskriver specialpedagogerna de olika former av stöd de kan erbjuda i verksamheten. Dessa stöd innefattar rådgivning, handledning, fortbildning, samt fysiska hjälpmedel i form av AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) och anpassningar av den materiella kontexten som kan underlätta arbetet med inkludering av barn i behov särskilt stöd. Just den fortbildande delen beskrev specialpedagogerna som förebyggande och denna del kan förändra arbetssituationen för specialpedagogen och sättet förskolläraren ställer sig till det inkluderande arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)