Säkerheten i osäkerheten Nyutexaminerade socialsekreterares upplevelser av socialsekreteraryrket i allmänhet och bedömning av föräldraförmåga i synnerhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur nyutexaminerade socialsekreterare och socionomstudenter som arbetar inom Barn och unga upplever socialsekreteraryrket och hur det är att göra bedömningar i barnavårdsutredningar. Studien utforskar specifikt hur socialsekreterarna upplever att bedöma föräldraförmåga, men belyser även socialsekreterarnas syn på sin yrkesroll, sina organisatoriska förutsättningar samt den evidensbaserade arbetsmodellen BBIC. Studien har en kvalitativ ansats och utgår från fyra olika socialkontor i Västra Götaland. Vi har genomfört fyra individuella intervjuer samt en gruppintervju med två socialsekreterare. Empirin har analyserats utifrån Bourdieus begrepp doxa och symbolisk makt, Goffmans rollteori samt Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier. Resultatet visar att socialsekreterarna i studien upplever det som utmanande att bedöma föräldraförmåga, men att de trots detta har en relativt okritisk syn på den egna professionella rollen, organisationen samt de metoder som används i utredningsarbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)