Livskvalitet och främjande insatser ur långtidsarbetslösas perspektiv : - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Långtidsarbetslösa i Sverige har sämre hälsa och välbefinnande än andra grupper och befinner sig i en utsatt position i samhället. Arbetslösa i allmänhet har en lägre känsla av sammanhang i livet, KASAM. Syftet med studien var att beskriva långtidsarbetslösas livskvalitet samt deras upplevelser och önskemål om stödjande insatser för människor i denna situation. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer med åtta långtidsarbetslösa som var inskrivna i ett projekt i sydvästra Sverige. Resultatet visade att socialt stöd, frihet och kreativitet i vardagen ansågs öka livskvaliteten. Hinder för en god livskvalitet uppgavs vara arbetslösheten, diskriminering, språksvårigheter samt ekonomiska svårigheter. Främjande aktiviteter som praktik, studiebesök, språkträning och hälsoaktiviteter upplevdes positiva och ett ökat utbud önskades. Detta ansågs kunna uppnås genom ökat samarbete med andra delar av samhället som företag, högskolor, föreningar och organisationer. Förslag till vidare arbete inom detta folkhälsovetenskapliga problemområde: Utvärdering av politiska mål kring arbetslösas situation, ökat språkstöd i svenska samt en kvalitativ studie av uppfattningen om stödjande insatser hos de personer som arbetar med långtidsarbetslösa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)