REPRESENTATION AV ETNISKA MINORITETER OCH KORRUPTION En kvantitativ studie om representationens påverkan på korruption i svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Dennis Akgün Dehiller; [2019-06-25]

Nyckelord: etniska minoriteter; korruption; svenska kommuner;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan representation av etniska minoriteter och korruption i svenska kommuner genom en regressionsanalys. Då detta samband är relativt outforskat baseras denna hypotes på de teorier som återfinns dels i litteraturen kring kvinnlig representation och korruption, men också dels på litteraturen kring korruption i etnisk fraktionaliserade stater. Den hypotes som undersöks i uppsatsen är ”högre andel personer med utländsk bakgrund i kommunfullmäktige bidrar till minskad korruption”. För att resultatet av studien ska bli så säkra som möjligt testas alltså etnisk representation mot tre index som fångar upp korruptionens olika former: (1) mutindex, (2) opartiskhet i samband med rekrytering och (3) opartiskhet i offentliga upphandlingar. För att undersöka sambandet inkluderas förutom den beroende variabeln, korruption, och den oberoende variabeln, etnisk bakgrund, även ett antal kontrollvariabler för att isolera effekten av den oberoende variabeln. Resultaten av regressionsanalysen visar representation av etniska minoriteter bidrar till ökad korruption och motbevisar istället den hypotes som testas i uppsatsen. Sambandet gäller för samtliga korruptionsindex använda i uppsatsen. Även om dessa resultat är statistiskt signifikanta är regressionernas förklaringsgrad så låg att det är svårt att faktiskt säga att detta samband gäller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)