Sökning: "svenska kommuner"

Visar resultat 1 - 5 av 1401 uppsatser innehållade orden svenska kommuner.

 1. 1. Prisbubblor på Sveriges bostadsmarknad: Om det existerar ett långsiktigt samband mellan svenska bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Lisa Axelsson; Kajsa Jonsson; [2023-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar undersöka om det finns tecken på en prisbubbla genom att studera om det existerar ett långsiktigt samband mellan bostadsrättspriser och fundamentala utbuds- och efterfrågefaktorer i Stockholms, Göteborgs och Karlstads kommuner under tidsperioden 2000–2021. Mellan åren 1996 och 2021 ökade de svenska bostadsrättspriserna med 800% vilket är betydligt mer i jämförelse med den ekonomiska levnadsstandarden som under 2000-talet endast ökade med 60%. LÄS MER

 2. 2. System och verktyg för identifiering av elever med särskild begåvning - en kvalitativ innehållsanalys av handlingsplaner i svenska kommuner

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Matias Hybbinette; Hanna Blåberg; [2023-07-05]
  Nyckelord :elever med särskild begåvning; intelligens; identifiering; verktyg;

  Sammanfattning : Elever med särskild begåvning och deras behov av stimulans och utmaningar i skolan har uppmärksammats på olika sätt i Sverige under de senaste åren. Flera kommuner har författat handlingsplaner med riktlinjer för hur arbetet med dessa elever ska gå till. LÄS MER

 3. 3. Lärande i krisens spår - En metastudie av länsstyrelsers och kommuners krisinducerade lärande av Coronapandemin

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johannes Svahn; [2023-03-20]
  Nyckelord :Krishantering; Metastudie; Krisinducerat lärande; Lärande; Kriser; Lärdomar; Enkelkrets; Dubbelkrets; Interkris; Intrakris; Utvärdering; Evaluation; Single-loop; Double-loop; Intracrisis; Intercrisis; Learning;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur krishantering påverkar svenska myndigheters möjligheter till krisinducerat lärande genom utvärdering av pandemihanteringen. Genom att analysera utvärderingar från olika nivåer inom det svenska flernivåsystemet kan en samlad bild ges över hur kunskapsåterföring via lärande sker inom svenska förvaltningsmyndigheter. LÄS MER

 4. 4. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 5. 5. Varför hållbarhetsrapporterar vissa kommuner och andra inte?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Florentina Peci; Amanda Scheffel; [2023-01-24]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Hållbarhetsredovisning; Kommunal redovisning; Legitimitetsteori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att förklara varför vissa kommuner hållbarhetsrapporterar och andra inte gör det. Teori: Studien använder legitimitetsteorin som teoretisk referensram. Teorin hjälper till att förklara varför kommuner frivilligt väljer att upprätta hållbarhetsrapportering. LÄS MER