Arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid. En kvantitativ studie om förväntningen att ständigt vara anträffbar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Axel Johansson; Jonatan Larsson; [2023-07-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I takt med teknologins framfart har kommunikationen mellan personer underlättats, vilket har resulterat i en ökning av arbetsrelaterad kontakt utanför arbetstid. Denna utveckling har accelererats till följd av Covid-19-pandemin, där möjligheten till arbetsrelaterad kontakt utanför arbetsplatsen har möjliggjort för organisationer att bedriva verksamhet under rådande pandemi. I dagens post-pandemiska samhälle är behovet inte längre lika stort, men spåren lever kvar i form av fortsatt hög kommunikation utanför arbetsplatsen. Detta har resulterat i att gränserna mellan arbetsliv och privatliv har börjat att suddas ut genom att arbetstagare upplever en ökad förväntning att ständigt vara anträffbara, även utanför ordinarie arbetstid. Denna kvantitativa studie utforskar 1) vilken påverkan som ledarskapet har på arbetstagares upplevelse av arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid och 2) vilka åtgärder och strategier arbetsgivare kan implementera på organisatorisk nivå för att minimera de eventuella negativa effekterna på arbetstagare som kan uppstå till följd av arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid. Genom ett skräddarsytt frågeformulär samlades kvantitativa data om arbetstagares upplevelser och preferenser in. Resultaten indikerade att arbetstagare upplever en hög nivå av stress till följd av arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid, samt att detta får en påverkan på dess privata relationer samt möjlighet till återhämtning mellan arbetspass. Genom en analys av undersökningens kvantitativa data har förslag på lämpliga åtgärder och strategier, som arbetsgivare kan implementera på organisatorisk nivå, presenterats. Arbetsgivare och ledare kan använda denna studie för att få en ökad förståelse kring vilka faktorer, inom arbetsrelaterad kontakt utanför ordinarie arbetstid, som påverkar arbetstagares upplevda stress i högst utsträckning, samt vilka åtgärder som är lämpliga att tillämpa för att minska negativ påverkan på arbetstagares arbetsmiljö.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)