Att uppnå lärandemål : En pilotstudie om IT-systems egenskapers modererande påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Den digitala utvecklingen påverkar det moderna samhällets behov. Det ställer krav på att studievärlden utbildar dagens studenter i färdigheter och kunskaper inom IT som uppfyller behovet i både deras framtida arbets- och vardagsliv. Syftet med denna kandidatuppsats inom Informatik är således att undersöka IT-systems egenskapers modererande påverkan på studenters motivation, engagemang och uppnående av lärandemål. Därmed är kandidatuppsatsen ett bidrag till litteraturen om hur man kan förbättra kvaliteten i IT-utbildningar och uppnåendet av lärandemål för studenter. Ur den tidigare litteraturen har studentmotivation, engagemang och uppnåendet av lärandemål samt relationen mellan dessa definierats. Studentmotivation påverkar studentengagemang och studentengagemang påverkar uppnåendet av lärandemål. För att undersöka IT-systems egenskapers modererande påverkan på studenters motivation, engagemang och uppnående av lärandemål har författaren använt tre egenskaper med relation till spelifiering som utgångspunkt. Denna kandidatuppsats är en pilotstudie med ett kvantitativt angreppssätt. Datainsamlingen har genomförts med en webbaserad enkät skapad och distribuerad genom enkätverktyget Survey & Report. Respondenterna för kandidatuppsatsen är 7 studenter som studerar kursen Affärssimulering och dataanalys på Karlstads Universitet. IT-systemen som har varit aktuella för denna studie är dataanalyssystemet Tableau och processmodelleringsverktyget ARIS eftersom dessa används i Affärssimulering och dataanalys-kursen. En slutsatsen är att IT-systems egenskaper har en modererande påverkan på studentmotivations påverkan på studentengagemang. En annan slutsatsen är att IT-systems egenskapers påverkan på studentengagemangs påverkan på uppnåendet av lärandemål. Resultaten visade också att de båda IT-systemen hade olika påverkansgrad. Kandidatuppsatsen är utformad som en pilotstudie och det finns ett behov att utföra framtida studier med bland annat andra IT-system, en större datainsamling med fler respondenter, effekter av utbildares tidigare erfarenheter och antalet studenter som genomför kursen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)