The Right to a Fair Trial in China - Is the Bad Reputation Well-deserved?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen

Sammanfattning: Rätten till en rättvis rättegång är inkluderad i flera större internationella konventioner för mänskliga rättigheter, bland annat i ICCPR och UDHR. Rätten till ett försvar, oskyldighetspresumtionen, rätten att höras av en självständig, objektiv och kompetent domstol och rätten att inte godtyckligt bli berövad sin frihet är alla innefattade i rätten till en rättvis rättegång. ICCPR och CRC föreskriver vidare ett mer omfattande skydd för ungdomar som är misstänkta för brott. Kina har sedan 1979 byggt upp ett helt nytt rättssystem. Landet har gått från ett system baserat på Confucius och andra stora tänkares filosofier, till ett system som istället bygger på legalitetsprincipen. Som en del av reformen genomfördes 1997 omfattande förändringar av CL och CPL. Förändringarna bestod bland annat i en övergång från ett inkvisitoriskt till ett ackusatoriskt rättssystem. Vidare togs politiska formuleringar bort från både CL och konstitutionen, och principerna ''nullem crimen sine lege'', ''likhet inför lagen'' och ''straff i proportion till brottet'' infördes i systemet. Trots dessa förändringar bryter det kinesiska rättssystemet fortfarande i flera allvarliga avseenden mot rätten till en rättvis rättegång. Ogrundade gripanden av försvarsadvokater har gjort yrket väldigt oattraktivt. Detta har resulterat i en brist på advokater som är villiga att ta sig an brottmål. På grund av detta är det ofta svårt för brottsmisstänkta att hitta en advokat som är villig att försvara dem. Vidare påverkar kopplingen mellan kinesiska domare och CPC domstolars självständighet och objektivitet, och det höga antalet domare utan universitetsexamen gör att deras kompetens kan ifrågasättas. Systemet misslyckas också med att ge ungdomsbrottslingar det utökade skydd de har rätt till. Det mest allvarliga brottet mot rätten till rättvis rättegång är dock tillämpningen av ''re-education through labor''. Polismän har här rätt att placera personer i arbetsinstitutioner i upp till fyra år utan att saken prövas i domstol och utan rätt att de misstänkta har till rättsligt ombud. Trots att det kinesiska rättssystemet fortfarande har allvarliga brister borde dock mer fokus riktas det faktum att det utvecklas i rätt riktning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)