From Rags To Riches : Marknadsföring hos virtuella entreprenörer utan riskkapital

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Amine Baraka; Johannes Bergström; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Många framgångsrika e-tjänsteföretag har startats utan riskkapital. Entreprenören väljer i det fallet att begränsa sin budget mot att kunna behålla en mycket hög grad av självbestämmande. Detta skapar givetvis en begränsning för företagens marknadsföring och tvingar fram en kostnadsmedvetenhet som annars ibland saknats inom dotcom-branschen, särskilt före bubblan. I uppsatsen har vi genomfört en multipel fallstudie på tre tjänsteföretag endast verksamma på Internet som samtliga är entreprenörsledda och startade efter år 2000 med mindre eget kapital än en halv miljon kronor. Samtliga företagen visar vinst. Syftet var att undersöka hur marknadsföringen har utförts och framförallt vilken roll relationsmarknadsföring spelat. Undersökningen visar att relationer spelar en essentiell roll inom dessa företag och att marknadsföring kan bedrivas i princip kostnadsfritt. Detta kräver en hög grad av engagemang från entreprenörens sida. Entreprenörens förmåga att skapa relationer med andra företag med intresse i samma kunder bedöms vara av stor vikt. Företagets förmåga att interagera med sin kunder är dock av varierande vikt beroende på tjänstens art. I de fall företaget har en högengagerande tjänst som används ofta eller under en längre period bedömer vi det vara viktigt att företaget också engagerar sig i sina kunder och ger dem möjlighet att känna delaktighet. Att utbilda sina kunder, ha möjlighet till enkel tvåvägskommunikation och visa stort engagemang och trovärdighet kan skapa långsiktiga relationer till kunderna vilket underlättar framtida marknadsbearbetning. Däremot kan relationsmarknadsföring vara ett för kostsamt alternativ om tjänsten är en sällantjänst med låga krav på interaktion från företagets sida. Detta är fallet med ett av de undersökta företagen vars tjänst syftar till att underlätta för hyresrättsinnehavare att byta boenden med varandra. Tjänsten ska då i första hand underlätta för kunderna att interagera med varandra varvid företagets roll blir att verka utan att synas. De andra två företagen har tjänsten som är mer engagerande från kundernas sida, den ena sajten ger råd och tips om att bygga och renovera hus och den andra är en spelsajt. För speciellt dessa två ser vi att relationsmarknadsföring spelar en essentiell roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)