En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring : Med avseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Titel: En undersökning om attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring – Medavseende på kognitions-, affektions- & beteendemässig attityd. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Johanna Nilsson & August Mazetti-Nissen Handledare: Jens Eklinder Frick Datum: 2016 – Januari Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka attityden till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext, detta med avseende påkognitions-, affektions- och beteendemässig attityd. Metod: Studien har en metodologi av kvantitativ karaktär. Studien har utförts med hjälpav en enkätundersökning som skickats ut via E-post. Enkäten har besvarats av 443respondenter lokaliserade i Sverige. Vår data har analyserats med statistiska uträkningaroch illustrerats med hjälp av tabeller, figurer och diagram. Analysen har därefter resulterat i arbetets slutsats. Resultat & slutsats: Studien har resulterat i en total negativ attityd till mottagandet av Epostmarknadsföringhos svenska beslutsfattare inom en B2B-kontext. Exponeringsfrekvensen och den kognitiva attitydkomponenten är de ensamt starkaste faktorerna till den totala negativa attityden. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till vidare forskning inom fältet skulle kunna vara den finansiella aspekten, det vill säga att undersöka hur lönsamt E-postmarknadsföring är. Dessutom menar vi att segmentering och exponeringsfrekvens inom Epostmarknadsföring är ett ämne som borde tas i beaktning för framtida fallstudier. Vi menar också att en liknande undersökning fast i ett annat land hade varit intressant attgenomföra. Uppsatsens bidrag: Attityden till mottagandet av E-postmarknadsföring påverkas i höggrad av hur relevant varumärket bakom E-postmarknadsföringsutskicket anses vara för mottagaren och hur ofta varumärket exponeras. Svenska beslutsfattare har starka tendenser till att både avskriva sig från framtida utskick, men även engagera sig vidare i innehållet om det anses relevant. Effektiviteten av E-postmarknadsföring kan därför skilja sig starktmellan olika aktörer. Nyckelord: Attityd, E-postmarknadsföring, E-postmarknadsföringsmeddelande, Kognition, Affektion, Beteende 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)