Bara lite till - Arbetstidens inflytande på omvårdnad

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Den utbredda sjuksköterskebristen i Sverige och många andra länder kräver åtgärder av arbetsgivare och arbetstagare för att fylla behovet av vårdpersonal. Ofta resulterar detta i övertidstimmar när personalen inte räcker till. Övertid och långa arbetspass har i studier påvisats leda till utarbetade och stressade sjuksköterskor vilket skulle kunna medföra negativa konsekvenser på omvårdnadens kvalitet. Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att kartlägga den litteratur som fanns tillgänglig över hur sjuksköterskornas arbetstid påverkar omvårdnadskvaliteten. Metod: Källor i form av vetenskapliga artiklar söktes strukturerat i databaserna Scopus, Cinahl och PubMed med hjälp av relevanta primära sökord. Artiklar av kvantitativ design analyserades och kvalitetsvärderades med hjälp av vedertagna granskningsmallar och resulterade i tre huvudteman. Resultat: Tio vetenskapliga artiklar inkluderades och överensstämde med vårt syfte. Resultatet visade att arbetstidens längd kunde ha en negativ påverkan på omvårdnadskvalitet och därigenom på patientsäkerheten men också på arbetsmiljön för sjuksköterskor. Slutsats: Arbetstiden i sig kanske inte är enda faktor men kan ses som en del i ett större sammanhang i ett ohållbart vårdsystem där både sjuksköterskor och patienter blir lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)