Partnering - En fungerande samverkansform

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Tobias Ocsko; Amanda Jarl; [2020]

Nyckelord: Partnering; Samverkansform; Mjuka parametrar;

Sammanfattning: Partnering har använts som samverkansform i Sverige sedan slutet av 1990-talet men det finns fortfarande inga bestämmelser, arbetsmoment och villkor som definierar ett partneringprojekt. I de allmänna bestämmelserna står det att någon typ av samverkansform borde tillämpas för att nå ett gott resultat. Det framgår inte vilka ändringar och tillägg som krävs till standardavtalen för att få ett partneringprojekt att fungera. Hur lyckas då en organisation med ett partneringprojekt i praktiken? Syftet med examensarbetet är att skapa en god uppfattning om partnering genom en litteraturstudie där facklitteratur, elektroniska uppslagsverk och branschrelaterade artiklar har analyserats. Det har sedan gjorts en fallstudie på två referensprojekt, Max IV och Prisma där branscherfarna aktörer berättar om sina upplevelser kring hur ett partneringprojekt fungerar i praktiken.Partnering anses inte vara en ny entreprenadform utan är en samverkansform som präglas av orden gemensamma mål, engagemang, konfliktlösningstekniker, öppenhet och ständig förbättring. Det är dock inte en arbetsform som passar alla individer eller projekt. Projektets komplexitet, budget, beställarens engagemang samt påverkan på kringliggande och pågående verksamhet är centrala aspekter som bör diskuteras vid tillämpning av partnering.Inom partnering talas det mycket om begreppet mjuka parametrar, och så länge de kan relateras till projektet, kan i princip vilka mjuka parametrar som helst användas. Gemensamma mål, uppföljning, tillit och förtroende och projektorganisation är mjuka parametrar som oftast diskuteras. Är detta något som präglar ett partneringprojekt hela vägen eller hårda parametrar som exempelvis pris blir mer markant mellan aktörerna?Både referensprojekten visades sig ha många likheter som kan relateras till litteraturstudien. Till exempel tidigt engagemang, startworkshops, upphandlingsindelning i två faser, konfliktlösningsmetoder, uppföljningsmöten, engagerad beställare och entreprenör, teambuilding aktiviteter och mjuka parametrar har präglat båda projekten. Samtliga som har intervjuats i Max IV och Prisma har upplevt att partneringsamverkan har fungerat bra och att mjuka parametrar har lyfts fram genom projektprocessen. Det är omöjligt att helt komma ifrån pris-parametern, men i ett lyckat partneringprojekt arbetas det ständigt med att förbättra samverkan.Studien visar att partnering fungerar såväl i projekteringen som i produktionen, men att det krävs mycket engagemang och resurser. Förutom partneringaktiviteter, gemensamma mål och tidig involvering är det viktigt att från början skapa en grupp med individer som är villiga att samverka. Wihlborgs Fastigheter AB har stått som beställare för båda referensprojekten som har undersökt och de har hittat en kultur och affärsmodell som fungerar för deras partneringprojekt. Entreprenörerna som varit med i projekten anser att affärsmodellen fungerar bra och samtliga parter är med i partneringsamverkan. Sökord: Partnering, Samverkan, Mjuka parametrar och Byggbranschen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)