Revisorn i centrum : En studie om klassificering av övervärden vid rörelseförvärv

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning:

En revisor har ett stort ansvar då de ska försäkra företagets intressenter att redovisningen är tillförlitlig. Genom principbaserade standarder försvåras revisorns uppgift i och med att företagen har incitament att göra fördelaktiga tolkningar av dessa. En omdebatterad standard är IFRS 3 som behandlar rörelseförvärv. Detta då klassificeringen av övervärden, enligt tidigare forskning, är ojämnt fördelad. Revisorn har till uppgift att försäkra att standarderna tolkas och tillämpas på ett enhetligt sätt, men frågan är om det verkligen görs i praktiken. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka revisorns roll vid klassificeringen av övervärden för att se om det finns skillnader mellan revisorer. Genom en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag visar resultatet på att det finns skillnader om hänsyn tas till effekter från andra faktorer. Dock går det inte att säkerställa om dessa skillnader beror på enbart revisorn eller om det finns fler faktorer som påverkar som undersökningen ej har berört.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)