Var polisstudenters fysik bättre förr? : En jämförande studie över tid

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

Sammanfattning: Bakgrund: Då antagningskraven till polisutbildningen i Sverige förändrats under de senaste åren, har det medialt ofta vinklats som att kraven på de sökande sänkts och de antagna därmed presterar sämre testresultat i dagsläget än tidigare år. Fysiken har betydelse för en yrkesverksam polis och därför utför polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö fysiska tester under utbildningen för att studenterna skall få insikt i sin egen fysiska profil samt den kravbild som finns. Syfte: Syftet med den retrospektiva studien var att kartlägga de blivande polisernas fysiska profil för att upptäcka en eventuell förändring över tid. Fokus låg på att jämföra resultaten av de fysiska testerna i termin 1 hos de studerande vid polisutbildningen i Växjö under tidsperioden 2007 - 2016. Metod: Data samlades in från protokoll för de fysiska tester som utförs på polisutbildningen i Växjö. En digitalisering utfördes av protokollen i pappersform för möjligheten att utföra statistiska analyser. Statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS gällande jämförelse av genomsnittlig ålder, BMI, kondition (BEEP-test), styrka i överkropp (handgreppstest) och styrka i underkropp (stående längdhopp). Resultat: En envägs ANOVA påvisade inga signifikanta resultat, dock förekom det i Post hoc test på gruppnivå utan hänsyn till kön, signifikanta skillnader i BEEP-test och handgreppstest. I BEEP-test förelåg skillnad mellan grupperna 2014 och 2016 (p=0,043) där gruppen 2014 har ett högre VO2max. I handgreppstest förelåg skillnader mellan grupperna 2007 och 2013 (p=0,024), samt 2007 och 2016 (p=0,048) där gruppen 2007 är starkare än både 2013 och 2016. Vid hänsyn till kön påvisades för männen endast en skillnad gällande medelvärde mellan år 2007 och 2016 för handgreppstest (p=0,034), där gruppen 2007 var starkare. Bland kvinnornas testresultat återfanns ingen signifikant skillnad. Slutsats: Jämförelsen av de fysiska testerna utförda under termin 1 vid polisutbildningen i Växjö indikerar att den genomsnittliga polisstudentens resultat i huvudsak inte har förändrats under tidsperioden 2007-2016.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)