Motivation i offentlig sektor : En kvalitativ studie av psykologiska belöningars betydelse för motivationen hos anställda i offentlig sektor

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi

Sammanfattning: Den offentliga sektorn i Sverige ansvarar för verksamheter inom stat, kommun och landsting och omsätter ungefär en tredjedel av landets sysselsatta. Tidigare forskning på motivation har inte fokuserat på offentlig sektor i lika stor grad som privat sektor och sådan forskning behövs eftersom det finns vissa betydande skillnader mellan sektorerna. Kunskap om offentlig sektor berör dessutom väldigt många människor. Kunskap om motivation hjälper organisationerna att engagera, attrahera och behålla sina medarbetare och för att ta tillvara på de anställdas resurser krävs att man tillhandahåller en miljö där hög inre motivation föreligger. Ett sätt för organisationer att motivera sina anställda är genom belöningar och i denna studie ligger inriktningen på de psykologiska belöningarna. Syftet med studien är därför att öka förståelsen för betydelsen av de psykologiska belöningarna för motivationen hos anställda inom offentlig sektor.   Studien bygger på en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingen består av sju semi-strukturerade intervjuer med anställda på Skatteverket. Studien är utförd från de anställdas perspektiv. En teoretisk referensram användes som grund för att utforma intervjufrågorna samt analysera resultatet. Den teoretiska referensramen grundar sig på teorier om offentlig sektor, motivationsteorin Self-Determination Theory och psykologiska belöningar i form av möjlighet att prestera, uppmärksamhet och erkännande, ansvar, inflytande och personlig utveckling. Teorierna har valts ut för att bäst kunna besvara studiens syfte.   Denna studiens resultat visar att psykologiska belöningar är betydande för motivationen hos anställda inom offentlig sektor. Vidare har resultatet av studien visat att särskilt att få arbeta självständigt, ta eget ansvar och kompetensutveckling är belöningar som är betydande för motivationen. Förutom dessa har det visat sig att möjligheten att bidra är något som också har stor betydelse för motivationen hos anställda inom offentlig sektor. Detta bidrar till att förståelsen för vad som är betydande psykologiska belöningar för de anställda inom offentlig sektor har ökat. Rekommendationer ges också för vidare forskning inom området att ta an där den här studien slutar där jag anser att motivationsforskning inom offentlig sektor har möjlighet att utvecklas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)