Carprofen som postoperativ smärtlindring vid kejsarsnitt på hund

Detta är en L3-uppsats från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Angelica Persson; [2012]

Nyckelord: Smärtlindring; Carprofen; Kejsarsnitt;

Sammanfattning: Förlossningssvårigheter förekommer hos ca 16 % av alla dräktiga tikar. Av dessa behandlas de flesta kirurgiskt med kejsarsnitt. Inom kirurgin används vanligen NSAID-preparat (Non-steroidal anti-inflammatory drug) vid smärtlindring som till exempel carprofen (Rimadyl® vet). I FASS vet anges dock att carprofen inte ska ges till dräktiga eller lakterande tikar eftersom det för djurslaget hund saknas vetenskaplig dokumentation över i vilken grad carprofen passerar ut i mjölken. Hos nötkreatur däremot finns studier som visar att substansen övergår i så ringa grad i mjölken att nivåerna kan vara svåra att detektera. Eftersom carprofen inte bör ges till lakterande tikar finns i nuläget inga riktigt bra smärtlindrande preparat att ge till valptikar. Syftet med detta arbete var att bestämma mängden carprofen i mjölk hos tikar som blivit kejsarsnittade och som behandlats postoperativt med carprofen för att se om utsöndringen i mjölk överensstämmer med studier utförda på andra djurslag. I studien ingick två tikar med dystoki som behandlats med kejsarsnitt vid Universitetsdjursjukhuset vid SLU. Båda tikarna behandlades med carprofen (Rimadyl vet, Orion Pharma Animal Health, Sollentuna) postoperativt i 5 dagar. Dosen var 4 mg/kg per dygn och gavs peroralt fördelat på två doseringstillfällen. Mjölkprover samlades manuellt i Ependorf-rör. Den ena tiken hade endast dödfödda valpar. På henne togs bara ett mjölkprov som användes till att testa analysmetoden. På den andra tiken togs prover dag 3, 5 och 10 efter det utförda kejsarsnittet. Mjölkproverna analyserades med en metod baserad på vätskekromatografi i kombination med tandemmasspektrometri (LC –MSMS) vid SVA i Uppsala. Resultaten från tiken med levande valpar visade att koncentrationen av utsöndrad carprofen i mjölken var som högst 3,65 ng/ml, vilket får räknas som en mycket låg nivå. En utökad studie med fler hundar behöver dock utföras för att säkra hypotesen att carprofen endast utsöndras i ringa omfattning i mjölk hos lakterande tikar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)