Sökning: "Samuel Sundin-Anders"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Sundin-Anders.

  1. 1. Identifiering av platser att anlägga fickparker på med hjälp av multikriterieanalys

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Felicia Ivarsson; Samuel Sundin-Anders; [2016]
    Nyckelord :Pocket park; densification; multi criteria analysis; ranking; geographic information system GIS ; Fickpark; förtätning; multikriterieanalys; rangordning; geografiskt informationssystem GIS ;

    Sammanfattning : Målet med studien är att med hjälp av multikriterieanalyser hitta platser i Gävle tätort att anlägga fickparker på. Till en början gjordes en litteraturöversikt som bland annat bidrog med uppfattningen om vad som är viktigt för fickparker och vilka kriterier som är användbara för att hitta platser att anlägga fickparker på. LÄS MER