Sökning: "densification"

Visar resultat 1 - 5 av 566 uppsatser innehållade ordet densification.

 1. 1. Grönblå skyfallshantering : en fallstudie om skyfallsskydd för befintliga byggnader i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sandra Andersson; Frida Helander; [2023]
  Nyckelord :skyfall; skyfallskartering; urban dagvattenhantering; grönblå infrastruktur; översvämning; SCALGO Live;

  Sammanfattning : På senare år har skyfall skapat översvämningar globalt, och mer frekvent i Sverige än tidigare. Dessa översvämningar har orsakat stora skador på hus och infrastruktur. Det har blivit viktigare att skapa klimatresilienta städer och det händer mycket inom området. LÄS MER

 2. 2. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Magnusson; Johanna Wolter; [2023]
  Nyckelord :Multifunktionell; dagvatten; förtätning; trivalent design; hållbar stadsutveckling; klimatanpassning;

  Sammanfattning : Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. LÄS MER

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Nyckelord :Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Sammanfattning : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. LÄS MER

 4. 4. Lek, lärande & rörelse på bostadsgården med dagvatten som resurs

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Forsfält Ljungberg; Matilda Andersson; [2023]
  Nyckelord :multifunktionalitet; vattenlek; inlärning; rörelse; dagvatten; dagvattenhantering; bostadsgård; ; vattengestaltning; ekostaden; Augustenborg; Bo01; resurshantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie utreder hur dagvatten kan användas som resurs för att främja lek, lärande och rörelse på bostadsgården. I urbana sammanhang ses ofta dagvatten som ett problem då stora vattenflöden överbelastar vår infrastruktur med förödande konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Tänk på döden : en undersökning av minneslunden som helande plats i möte med den multifunktionella kyrkogården

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Sperr; [2023]
  Nyckelord :minneslund; kyrkogård; gestaltning; multifunktionalitet;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been articles in the news about people, around Sweden, using our cemeteries for recreational purposes. There have been people drinking beer, sledding and having picnic and cities that have defined cemeteries as green areas to be able to fulfil the environmental goals in a new neighbourhood. LÄS MER