Sökning: "multikriterieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet multikriterieanalys.

 1. 1. Multikriterieanalys för lokalisering av multifunktionella dagvattenåtgärder i sjukhusmiljö : En fallstudie över Akademiska sjukhuset i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Helin Maria; [2020]
  Nyckelord :stormwater; green infrastructure; ecosystem services; climate adaption; multicriteria analysis; healthcare setting; dagvatten; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; klimatanpassning; multikriterieanalys; sjukhusmiljö;

  Sammanfattning : I Sverige kommer klimatförändringarna innebära ett varmare klimat med kraftigare nederbörd. I kombination med en stor andel hårdgjorda ytor i våra växande städer kommer detta innebära en risk för dagvattenöversvämningar. LÄS MER

 2. 2. Mindre plastfilm vid lastsäkring : En fallstudie hos Martin & Servera

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Moa Ullgren; [2020]
  Nyckelord :Securing cargo; wrapping film; packaging; food industry; multicriteria analysis; greenhouse emission; Lastsäkring; plastfilm; förpackning; livsmedelsindustrin; multikriterieanalys; CO2-utsläpp;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trots plastfilmen negativa miljöpåverkan används den idag i hög utsträckning som förpackningsmaterial vid lastsäkring, detta då plastens materialegenskaper överträffar andra konkurrerade material. Plastfilm är ett förbrukningsmaterial, vilket gör att det inte kan återanvändas och stora mängder avfall skapas. LÄS MER

 3. 3. Multikriterieanalys för val av hållbar dagvattenhantering med fokus på skyfall och tillgänglighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lisa Selin; [2020]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; multikriterieanalys; skyfall; tillgänglighet;

  Sammanfattning : När naturlig mark bebyggs kan regn- och smältvatten inte infiltrera ned i marken och kommer istället rinna av längs ytan. Detta vatten kallas dagvatten och kan leda till problem i samhället om det inte omhändertas. LÄS MER

 4. 4. Utöka användningsområdet av höghastighetsnätet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Ameen Al-Ani; [2020]
  Nyckelord :Höghastighetsjärnväg; riskanalys; signal; åtgärd; Helsingborg; Växjö; Hässleholm; Värnamo.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sverige ämnar bygga sina höghastighetsbanor som beräknas vara i drift 2035. Höghastighetsnätet löser kapacitetsproblemet i framtiden, Sveriges miljö-och klimatmål kräver mer järnväg och höghastighetsnätet kan öka tillgängligheten till möjliga arbeten inom 45 min restid (SJ u.å.). LÄS MER

 5. 5. Avskiljning, användning och lagring av koldioxid från biogasproduktion : Lämpliga lösningar för Tekniska verkens biogasanläggning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Josefine Harrius; Amanda Larsson; [2020]
  Nyckelord :Biogas; CCU; CCS; biogas production; biofuel; carbon dioxide; carbon capture and storage; carbon capture and utilization; LCA; life cycle analysis; MCA; Multi Criteria analysis; Biogas; CCU; CCS; biogasproduktion; koldioxid; lagring och användning av koldioxid; resurseffektivitet; livscykelanalys; LCA; multikriterieanalys; MKA;

  Sammanfattning : Carbon dioxide is released by natural and anthropogenic processes, such as the production and combustion of fossil fuels. Production of biogas also generates carbon dioxide, but of biogenic origin. LÄS MER