Sökning: "multikriterieanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet multikriterieanalys.

 1. 1. Metodutveckling för generering av prioriteringsordning för förnyelse av vatten- och avloppsledningar : En kombination av TOPSIS algoritm och Simos metod med implementering i Open Source GIS

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Kristoffer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :GIS; VA; TOPSIS; Simos; Prioriteringsordning;

  Sammanfattning : I Sverige är underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsledningsnätet i huvudsak ett kommunalt ansvar. Då ledningarna försämras över tid är förnyelseplaneringen en av de viktigaste frågorna för den framtida VA-försörjningen. LÄS MER

 2. 2. Identifiering av optimala platser för återvinningscentral med hjälp av multikriterieanalys och fjärranalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :En Suan Mung Lian; [2019]
  Nyckelord :GIS; remote sensing; multi-criteria analysis; AHP; recycling center; GIS; Fjärranalys; Multikriterieanalys; AHP; Återvinningscentral;

  Sammanfattning : Folk tenderar att flytta till urbana områden för att studera, hitta jobb och få bättre möjligheter. Befolkningen i stora städer har ökat mycket och det kommer även att öka ännu mer. Därför är stadsplanering eller samhällsplanering viktigt och ett av de viktigaste områdena är avfallshantering där avfall från hushåll hanteras. LÄS MER

 3. 3. Optimala biodrivmedel för inblandning i diesel : En jämförelse mellan tre biodrivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Camilla Blomqvist; Natalie Zingmark; [2019]
  Nyckelord :diesel; biodrivmedel; HVO; RME; BTL; hållbar utveckling; reduktionsplikt; fossilfri transportsektor;

  Sammanfattning : 2018 beslutade Sveriges regering att införa en reduktionsplikt som ämnar att reducera växthusgasutsläpp inom transportsektorn och därmed öka användningen av biodrivmedel. Bränsleleverantörer i Sverige har genom reduktionsplikten en skyldighet att blanda in förnyelsebart drivmedel i fossila bränslen. LÄS MER

 4. 4. Segregationen – Hur ser den egentligen ut? : En metodanalys och skildring av segregerade områden inom Sundsvalls tätort

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Hampus Selin; [2019]
  Nyckelord :Segregation; Modifiable areal unit problem; MAUP; Demographic statistics areas; DeSO; Keycode areas; NYKO; Multi-criteria decision analysis; Index of dissimilarity; Sundsvall; Segregation; Modifiable areal unit problem; MAUP; Demografiska statistikområden; DeSO; Nyckelkod; NYKO; Multikriterieanalys; Index of dissimilarity; Sundsvall;

  Sammanfattning : Det som ofta faller bort i den offentliga debatten är att segregationens innebörd anspelar på åtskillnader av olika grupper, inte enbart de ”utsatta” utan även de socioekonomiskt starkare grupperna. Denna studie kommer att undersöka hur segregationen ser ut inom Sundsvalls tätortsområden och vilka faktorerna är som har störst påverkan till de skillnader som finns. LÄS MER

 5. 5. Planering för stadsdelstorg som attraktiva mötesplatser : En fallstudie av Agö torg i Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Marcus Sandbäck; [2019]
  Nyckelord :City room; AHP; meeting places; urban square; Sustainable planning; Urban planning; Stadsrummet; AHP; mötesplatser; torg; hållbar planering; stadsplanering;

  Sammanfattning : Under 1950- och 1960-talet byggdes det många stadsdelstorg och centrum i Sverige tack vare den växande ekonomin som rådde i landet. Ett flertal av dessa platser är idag folktomma och ödsliga. LÄS MER