VALUTARISKHANTERING VID UTLÄNDSKA TRANSAKTIONER : En studie om hur företag hanterar valutarisker

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Författare: Fanny Fäldt; Frida Laakkonen; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet har varit att studera hur företag väljer att hantera valutarisker vid internationella transaktioner. Vi har studerat i vilken utsträckning företagen använder sig av valutasäkring samt hur de väger fördelar mot nackdelar i arbetet. Vi vill med denna uppsats skapa förståelse för vikten av att beakta risker i samband med valutafluktuationer vid utlandshandel och uppmärksamma vilka metoder som kan användas till skydd mot dessa. Efter att ha definierat begreppen valutaexponering och valutarisk har vi kunnat tillämpa en referensram som beskriver hur företag kan hantera den valutarisk som valutaexponeringen utsätts för. Studien har visat att företagen sätter valutarisken i förhållande till övriga risker i företaget för att mäta och bedöma huruvida åtgärder bör vidtas. God planering har även visat sig ha stor inverkan på hur företag kan minska valutaexponeringen i förhoppning att bespara resurser på avgiftsbelagda metoder. Att noga planera betalningsflödena är istället förenat med resurser i form av tid, då detta krävs för att kunna matcha in- och utflödet i utländska valutor. Hur hanteringen av valutafrågan ska ske handlar i regel om att väga fördelarna mot nackdelarna för att försäkra sig om att de nerlagda resurserna är till nytta för företaget. Hanteringen beskrivs vanligen i en valutapolicy som enligt de studerade företagen upprättas utefter egna riktlinjer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)