Emotionell marknadsföring inom reklamfilmer : En kvalitativ studie av Volvo Cars och Kia

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: På senare tid har det skett en förändring i hur marknadsförare använder känslor i reklamfilmer för att skapa band mellan konsumenter och företag, det som kallas för emotionell marknadsföring. Den här studien ämnar att undersöka hur emotionell marknadsföring har använts av två ledande elbilstillverkare i Sverige, Volvo och Kia, i företagens tv-reklam. Dessutom ville forskarna förstå vilka faktorer som är viktiga för att skapa känslomässiga band mellan konsumenter och företag. En semiotisk analys av reklamfilmerna samt fokusgruppsdiskussioner har gjorts för att förstå hur potentiella konsumenter reagerar på reklamfilmer. Resultatet av studien visade att den mentala bild som konsumenter hade av respektive varumärke (brand image) stämmer överens med hur Volvo ville kommunicera sitt varumärke (brand identity), men inte med hur Kia ville porträttera sig själva. Slutsatsen av studien mynnar ut i vikten av att kommunicera företagets kärnvärden i reklamfilmerna, och att uttrycka dem genom känslor. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)