Den inramade kvinnan och den gränslösa "kvinnan" : - olika läsningar av en konstbild

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Sammanfattning:

Abstract

INSTITUTION:                                        Institutionen för kulturvetenskap Linnéuniversitetet

ADRESS:                                                  351 95 Växjö

TELEFON:                                                0470-70 80 00

HANDLEDARE:                                       Hans T Sternudd

TITEL:                                                      Den inramade kvinnan och den gränslösa ”kvinnan” – olika läsningar av en konstbild.

ENGELSK TITEL:                                    The framed woman and the limitless “woman” – different readings of a picture

FÖRFATTARE:                                        Ewa Bladh

ADRESS:                                                  Parkgatan 16

                                                                 360 42 Braås

TYP AV UPPSATS:                                 C-uppsats

VENTILERINGSTERMIN:                      Ht 2009

 

Uppsatsen syfte är att se hur olika läsningar av en konstbild påverkar bilden av den representerade kvinnan. I uppsatsen tolkas bilden utifrån tre olika läsningar, för att se hur bilden av den representerade kvinnan ändras och vad det kan ha för betydelse.

 

De olika läsningarna har sin utgångspunkt i olika genusteorier, därefter jämförs analyserna med varandra, samt diskuteras utifrån syftet och frågeställningarna. Här relateras teori och material till varandra.

 

Uppsatsen argumenterar för att ett queerperspektiv öppnar upp för fler tolkningsmöjligheter, genom att det uppmanar oss att tänka bortom uppdelningar och gränsdragningar. Performativitet är en bättre utgångspunkt för analysen av bilder där kvinnor är representerade, eftersom den kan möjliggöra en identifikation över genus- och sexualitetsgränser.

 

Keyword: feministisk konstteori, genus, performativitet, queerteori, representation,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)