Invandrarna i våldtäktsstatistiken : En kartläggning av invandrares överrepresentattion som gärningsmän vid våldtäkter

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

Författare: Dijana Futic; [2006]

Nyckelord: Våldtäkt; statistik; invandrare; överrepresentation;

Sammanfattning:

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats är att undersöka invandrares överrepresentation som gärningsmän i våldtäktsstatistiken. Avsikten är främst att kartlägga storleken på överrepresentationen, dess förklaringar och eventuella orsaker. Uppsatsen tar även upp gällande rätt inom området och lagstiftningen innan reformen i april 2005, dess förändringar och avsikten bakom förändringarna. Antalet våldtäkter tycks bli allt högre och det är mot denna bakgrund som lagstiftningen och lagstiftningsreformen som genomfördes i april 2005 presenteras och diskuteras.

Invandrares överrepresentation i våldtäkter är en fråga som inte får tillräcklig uppmärksamhet av samhällets aktörer. Brottsförebyggande rådet har givit ut två rapporter med en tidsintervall på tio år. Invandrares och invandrares barns brottslighet gavs ut 1996 och efterföljaren Brottslighet bland personer födda i Sverige och utlandet gavs ut nästan tio år senare, året 2005. Dessa rapporter är dessutom inte koncentrerade på våldtäktsbrottet utan behandlar alla typer brottslighet och lägger ytterst liten vikt vid orsakerna därtill.

I dagens samhälle pågår relativt mycket debatter rörande våldtäkter, brottet är uppmärksammat i media och forskning bedrivs. Detta krävs för förebyggandet av brottet, anmärkningsvärt är dock den nästan obefintliga uppmärksamhet som ges invandrares överrepresentation i våldtäktsstatistiken. Att påpeka överrepresentationen kan förknippas med främlingsfientlighet och inte mindre att konstatera att överrepresentationen är ett problem. Ämnet är tabu. Resultatet blir en ond cirkel med ett problem som inte diskuteras och därmed inte kan reduceras eller lösas varför problemet eskalerar. Detta leder oss till slutsatsen att invandrares överrepresentation måste belysas för att orsakerna ska kartläggas och förhoppningsvis leda till en ljusare utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)