Parkeringsyta och bullerskydd på begränsad yta

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: Placeringen av parkeringsplatser, för projekt med begränsad exploateringsyta, är ett välkänt problem inom den moderna byggnadsindustrin (Duvanova et al. 2016). Ytterligare är bullerstörningar ett problem för bostäder vilket ofta kräver innovativa lösningar, ofta I form av ljudreducerande element. Denna faktor är alltmer betydelsefull då bostadsområden har begränsad yta eftersom ljudkänsliga ytor på bostäders fasader, såsom gårdar, kan tvingas placeras mot ljusemitterande källor, såsom vägar. En undersökning utfördes angående ett nytt potentiellt bostadsområde I Ljungby kommun, år 2023. Undersökningen stötte på ett flertal problem angående planeringen av nya parkeringsplatser, samt ljudreducering på bostadens fasad, vilket inspirerade syftet avdenna rapport. Rapporten analyserade effektiviteten av flera parkeringslösningar såväl som bostadsformer i förhållande till kostnad, estetik och miljöpåverkan. Dessa typer av parkeringar var hydraulisk parkering, plan parkering, bilpool, parkeringshus ochparkeringsgarage. Plan parkering med delvis användning av bilpooler ansågs vara den effektivaste parkeringslösningen medan en U-formad byggnad, där parkeringsyta projekteras på första plan, anseddes vara mest effektiv med avseende på bullerreducering från trafik. Utnyttjandet av bilpooler anseddes vara en högt betydelsefull faktor för effektiviteten av denna lösning, eftersom implementering av bilpooler hade potentialen att spara upp till 5 miljoner kronor, teoretiskt sätt. Ytterligare undersökningar inom den praktiska tillämpningen av bilpooler inom bostadsområden med begränsad yta är därför högt rekomederat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)