Kulturarvsmyndigheter, kärnvärdesord och New Public Management - En jämförande studie av kärnvärdesord hos kulturarvsmyndigheter och andra myndigheter inom OECD.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur och varför kärnvärdesordhos olika typer av regulativa myndigheter ofta liknar varandra.Med Arild Waeraas artikel från 2010 som utgångspunkt, där han undersöker fyra vitt skildamyndighetstypers kärnvärdesord, har jag genom denna undersökning tillfogat en femtemyndighetstyp, kulturarvsmyndigheter. Genom att efterlikna Waeraas material- ochmetodpremisser blir resultaten från denna undersökning jämförbara med Waeraas resultat.En kritisk diskursanalys av kärnvärdesord från kulturarvsmyndigheter inom OECDutfördes genom att dela in dem i fyra kategorier. Två av dessa kategorier kan härledas tillNew Public Managementvärderingar, och de två andra till värderingar av mer traditionellförvaltningskaraktär som betonar samhälls- och medborgaransvar. Resultaten jämfördesmed Waeraas resultat och tolkades därefter utifrån neoinstitutionell organisationsteori.Undersökningens resultat stöder Waeraas forskning, och visar att kulturarvmyndigheterskärnvärdesord de facto liknar varandra. Undersökningen visar också att kärnvärdesordenbestår av övervägande New Public Management-värderingar, på bekostnad avkärnvärdesord med värderingar av traditionell förvaltningskaraktär. Dessa proportioner äråterkommande hos alla fem undersökta myndighetstyper. Neoinstitutionellorganisationsanalys förklarar detta upprepande av kärnvärdesords sammansättning som etttrygghetsskapande och legitimerande svar på den egna organisationens, andraorganisationers och hela omgivningens krav och förväntningar. Då New PublicManagement-kulturen har dominerat västvärldens syn på samhällsorganisationer desenaste trettio åren är det rimligt att det är vad som imiteras. Den legitimitet New PublicManagement-baserade kärnvärdesord ger står dock i konflikt med de mer traditionellaförvaltningsvärderingar som behövs för att ge regulativa myndigheter den legitimitet debehöver för att utöva sitt ämbete. Myndigheter behöver kommunicera båda dessavärderingar på ett mer balanserat vis, för att på så sätt skapa realistiska förväntningar hosallmänheten. Om detta inte görs, kan man på längre sikt riskera att medborgarna tapparförtroende för myndigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)