Flödesanalys av lina för laserhybridsvetsning
vid Duroc Rail AB

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Luleå/Arbetsvetenskap

Författare: Karin Wilander; [2008]

Nyckelord: flödessimulering; Simul8; tidsstudie; flödesanalys;

Sammanfattning: Duroc Rail AB i Luleå laserhybridsvetsar samman plåtar av höghållfast stål
inom delområdet Duroc Welding. Då en ökning i efterfrågan förväntas vill man
öka produktionen vid svetslinan till att producera 30 plåtar per skift, från
dagslägets strax under 20 plåtar. Syftet med examensarbetet har varit dels
att få en bättre förståelse för flödet, dels att utreda om något moment vid
linan kommer att vara begränsande vid en volymökning. De åtgärder som krävs
för att öka produktionen ska identifieras.

Vid utförandet av arbetet har bland annat teorier inom statistik och Total
Productive Maintenance (TPM) använts. Arbetet inleddes med att en tidsstudie
genomfördes samtidigt som kännedom om linan gavs genom observationer av
arbetet. Även en stopptidsundersökning har genomförts vid linan. Därutöver
har en flödessimulering i programmet Simul8 utförts samt att värden för
Overall Equipment Effectiveness (OEE) för maskinerna vid linan har
beräknats.

Svetslinan består av tre moment: plasmaskärning, laserhybridsvetsning samt
packning av plåt. Analys av nuläget visade på en del arbetsmiljömässiga
problem, onödigt arbete samt att det förebyggande underhållet behöver
förbättras. Vad gäller arbetsmiljön identifierades säkerhetsproblem vid lyft
av de vagnar som transporterar plåt samt ej optimala arbetsställningar,
framförallt i arbetet i packningsstationen.

Beräkningen av OEE-värdet visade på stora förluster i
anläggningsutnyttjande, för lasern ligger detta endast på 51,3 procent,
vilket beror på stora variationer i cykeltid. Det totala OEE värdet för
lasern ligger på 35,3 procent. Vid simuleringen av momentet utfördes tester
där stoppen samt inmatningen i svetsen minskades. Resultaten visade att
endast en minskning av stoppen vid linan inte är tillräckligt. Vid en total
reducering av stoppen tillverkades enligt simuleringen endast ca 26 plåtar
per skift. Därför måste även inmatningstiden minskas med 50 procent och
utmatningstiden med en minut, för att målvärdet om trettio plåtar per skift
ska kunna nås.

Slutsatsen är att Duroc måste arbeta med att minska cykeltiden i svetsen
parallellt som man arbetar med att minska på stoppen. Fortsatt arbete med
underhåll rekommenderas även så att de störningar som finns, bla vid
inmatning av plåt, uppkommer mer sällan. Detta är viktigt för att kunna
förkorta cykeltiden. Duroc bör även undersöka närmare exakt vilka stopp som
uppkommer samt arbeta mer med de arbetsmiljöbrister som identifierades.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)