När dörren öppnas: en studie om gränslandsarbete av lärare och läraravlastande yrkespersoner i svensk skola

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien som presenteras i denna uppsats är att skapa förståelse kring hur professionella och avlastande yrkespersoner agerar och förhåller sig till gränserna mellan yrkesgrupperna. För att uppfylla syftet betraktas införandet av avlastande yrkesroller i svensk skola. Teori: Studiens teoretiska referensram kombinerar Abbotts (1988) systemteori och forskning om gränslandsarbete i andra verksamheter med en Bourdieu-inspirerad teori om professionellt habitus och operationellt kapital. Metod: För att söka förståelse kring gränslandsarbete i verksamhet har löst strukturerade intervjuer av lärare, avlastande yrkespersoner och rektorer genomförts. Analysen har hämtat inspiration från grundad teori, där empirin i hög utsträckning tillåts vägleda analysen. Resultat: Studien identifierar tre olika typer av gränslandsagerande av lärare och läraravlastande yrkespersoner: upprätthållande och tydliggörande av gränser, överskridande av gränser samt upprätthållande av intressesfär. Studien bidrar med två resonemang till litteraturen om gränslandsarbete vid inrättande av avlastande yrkesroller. Den hierarkiska styrningen av skolan skapar genom rektorer och dess koppling till lagstiftning relativt stabila officiella jurisdiktioner som bidrar till att gränslandskonflikter är mer undantag än regel. Dessutom tycks klientkännedom generera operationellt kapital för avlastande yrkespersoner, som i kombination med relativt självständig yrkesutövning kan få viktiga och givande roller skolan som professionell verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)